STATUT AL

SOCIETĂŢII ROMÂNE DE PROTETICĂ DENTARĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Preambul

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTETICĂ DENTARĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ, denumită în continuare şi Asociaţia, a fost fondată cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului constitutiv de:

1. TRĂISTARU TEODOR,

2. IONIŢĂ SERGIU MIHAIL

3. BODNAR CRISTINA,

4. GAGIU CĂTĂLIN

5. GOCIU MARIUS

6. MĂCRIŞ ANDREI

7. MILICESCU ŞTEFAN,

8. MURARIU-MĂGUREANU CĂTĂLINA,

9. MUNTIANU LIGIA ADRIANA STANCA

10. OANCEA LUMINIŢA,

11. PANTEA MIHAELA

12. PĂUNA MIHAELA RODICA,

13. PĂTROI DAN NICOLAE,

14. PETRE ALEXANDRU EUGEN

15. SANDU SIMONA ANDREEA

16. SPÎNU TUDOR CLAUDIU,

în calitate de asociați fondatori.

 

Art. 1. Denumirea

1.1. Denumirea asociaţiei este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTETICĂ DENTARĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ, conform dovezii disponibilității denumirii nr. 86162/14.06.2010 eliberată de Ministerul Justiției, Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

 

Aceasta denumire va fi folosită în toate documentele, anunţurile, publicaţiile şi în relaţiile cu toate instituţiile din ţară şi străinătate.

 

Art. 2. Forma juridică

2.1. Asociaţia va funcţiona ca persoană juridică română, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2.2. Asociaţia este persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, independentă, non-profit, apolitică. Asociaţia nu are caracter patronal sau sindical, fiind o organizaţie profesional-ştiinţifică cu caracter multi şi interdisciplinar.

 

Art. 3. Sediul

3.1. Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, str. Ionel Perlea nr. 12, sector 1.

 

3.2. Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

 

Art. 4. Durata

4.1. Asociaţia se constituie pe o durata nelimitată începând cu data dobândirii personalităţii juridice.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 5. Scopul

5.1. Scopul Asociației este de a promova şi dezvolta protetica dentară prin integrarea medicinii dentare, a specialităților medico-dentare și tehnicii (de laborator) dentare în așa fel încât să se asigure îmbunătățirea continuă a componentelor curatice și profilactice ale tratamentelor aplicate.

 

5.2. Atingerea acestui scop se va face prin susținerea/efectuarea/realizarea diverselor forme de educaţie medicală continuă (EMC) și de cercetare-dezvoltare ştiinţifică.

 

Art. 6. Obiectivele

6.1. Asociaţia se constituie având ca obiective:

 1. promovarea concepției integrative, comprehensive și holistice în formarea specialiștilor în domeniul proteticii dentare;
 2. să contribuie la formarea studenţilor şi medicilor stagiari/rezidenţi în specialitatea de protetică dentară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi/sau medico-sanitare acreditate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 3. să contribuie la stimularea educaţiei post-universitare în domeniul proteticii dentare sprijinind oferirea de oportunităţi educative la un nivel superior;
 4. sprijinirea instituţiilor abilitate în procesul de formare, specializare şi educaţie a medicilor dentişti şi studenţilor în medicina dentară în domeniul proteticii dentare;
 5. dezvoltarea de programe de management în domeniul proteticii dentare;
 6. să stabilească standarde în educaţie în domeniul proteticii prin definirea celor mai înalte standarde profesionale, ştiinţifice şi etice;
 7. să colaboreze, în condiţiile legii, cu Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor Dentişti din România, precum şi cu alte autorităţi competente, la elaborarea standardelor de acreditare în domeniul proteticii dentare;
 8. promovarea specialității de protetică dentară şi încurajarea cercetării în domeniu în vederea creşterii nivelului serviciilor de medicină-dentară oferite pacienţilor;
 9. facilitarea creării cadrului corespunzător necesar exercitării acestui domeniu;
 10. furnizarea de informaţii utile legate de progresele realizate în domeniul de interes al Asociaţiei, atât practicienilor, cât şi publicului larg interesat, devenind astfel un partener de dialog avizat și promovând realizarea unei prevenții individuale și colective;
 11. editarea de publicaţii de specialitate şi realizarea de diverse mijloace de informare media;
 12. oferirea de informaţii legate de manifestări ştiinţifice locale şi internaţionale în domeniu, facilitând participarea la acestea membrilor Asociaţiei şi persoanelor interesate de specialităţile medicinei dentare, în condiţiile Statutului şi ale regulamentelor proprii ale Asociaţiei;
 13. organizarea de seminarii, simpozioane, congrese şi alte evenimente şi manifestări ştiinţifice;
 14. organizarea de cursuri de formare profesională care au legătură cu domeniul de activitate al Asociaţiei;
 15. prezentarea şi susţinerea punctelor de vedere ale Asociaţiei, prin intermediul persoanelor de specialitate, respectiv a consultanţilor juridici, organizaţi conform legii, a profesioniştilor în comunicare relaţii publice/lobby, a persoanelor din conducerea Asociaţiei, în raporturile cu instituțiile statului, organismele, organizaţiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale profesionale și științifice;
 16. încheierea de parteneriate şi/sau acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară şi străinătate.

 

Art. 7. Afiliere

7.1. Asociaţia se poate afilia la alte asociaţii şi structuri neguvernamentale, organizaţii similare din ţară sau străinătate.

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ŞI CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONLALE ALE ASOCIAŢIEI

 

Art. 8. Patrimoniul iniţial

8.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se compune din suma de 600 lei reprezentând aportul în numerar al asociaţilor fondatori depus în contul Asociaţiei.

 

8.2. Patrimoniul Asociaţiei poate cuprinde şi alte bunuri materiale a căror utilizare se va face pentru realizarea scopului propus în prezentul Statut.

 

8.3. Patrimoniul este indivizibil.

 

Art. 9. Categoriile de resurse patrimoniale

9.1. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei, respectiv fondurile Asociaţiei provin din:

a)      taxa de înscriere şi cotizaţiile datorate de membrii Asociaţiei, în cuantumul şi regimul de plată slabilite de către Consiliul Director; cotizaţiile anuale se achită cel mai târziu până la data de 31 martie al anului pentru care sunt datorate, inclusiv;

b)      taxa de participare, în cuantumul şi regimul de plată slabilite de către Consiliul Director, la evenimente şi manifestări ştiinţifice organizate de Asociaţie datorate de membrii Asociaţiei, însoţitorii acestora sau de persoanele care nu au calitate de membru al Asociaţiei, dar a căror participare a fost aprobată de Consiliul Director;

c)      venituri rezultate din publicaţiile editate de Asociaţie distribuite persoanelor interesate;

d)     dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

e)      dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

f)       venituri realizate din activităţi economice directe;

g)      donaţii, sponsorizări sau legate, în lei sau valută;

h)     resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

i)        alte venituri prevăzute de lege.

 

9.2. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile societăţilor comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.

 

9.3. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei.

 

9.2. Fondurile băneşti ale Asociaţiei vor fi depuse în conturi bancare, în lei şi valută, deschise la o bancă agreată de către Consiliul Director.

 

9.3. Administrarea patrimoniului Asociaţiei se realizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către Consiliul Director.

 

9.4. Membrii Consiliului Director răspund material sau, după caz, penal, de pagubele aduse Asociaţiei, daca acestea s-au produs din culpa lor.

 

9.5. Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei, cât şi în valută. Asociaţia poate deţine active mobile şi imobile în ţară şi în străinătate.

 

9.6. Pentru a realiza obiectivele prevazute în Statut şi pentru mărirea patrimoniului, Asociaţia poate achiziţiona sau înstrăina bunuri, drepturi de autor, software, licenţe, know-how etc., asumându-și toate obligaţiile şi beneficiind de drepturile aferente acestor operaţiuni.

 

CAPITOLUL IV

DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

 

Art. 10. Dobândirea calităţii de membru

10.1. Înscrierea în Asociaţie se realizează individual, pe baza unei cereri de înscriere, însoţită de o prezentare a preocupărilor persoanei interesate în domeniul stiinţelor medicale şi menţiunea acceptării Statutului. Solicitarea de admitere în Asociaţie se depune în scris/prin fax/poştă la sediul Asociaţiei sau prin e-mail, Consiliul Director urmând să se pronunţe în legătură cu cererea în termen de 15 zile de la data depunerii/comunicării acesteia, cu respectarea prevederilor regulamentelor proprii. Acceptarea cererii de înscriere poate fi invalidată de prima Adunare Generală după înscriere, dacă o astfel de propunere este votată de majoritatea simplă a membrilor prezenţi la Adunare.

 

10.2. Calitatea de membru este disponibilă oricărei persoane fizice care îşi exprimă intenţia expresă de a sprijini obiectivele, scopurile şi misiunea Asociaţiei, în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

 

10.3.  Fiecare membru, cu excepţia membrilor fondatori şi a membrilor de onoare, plăteşte o taxă de înscriere şi o cotizaţie anuală, al căror cuantum va fi stabilit de către Consiliul Director. Pentru studenţi şi medicii stagiari/rezidenţi taxa de înscriere/cotizaţia anuală este în cuantum de ¼ din taxa de înscriere/cotizaţia anuală de bază. Studenţii la medicină dentară pot fi membri ai Asociaţiei, numai cu acordul Consiliului Director, pentru acei studenţi cu rezultate remarcabile în activitate.

 

Art. 11. Categoriile de membri

11.1. Membru deplin – este membru deplin membrul fondator al Asociației; calitatea de membru deplin al Asociaţiei este disponibilă și membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România a căror pregătire/ale căror preocupări au legătură domeniul proteticii dentare şi maxilo-faciale şi care îşi exprimă intenţia expresă de a sprijini obiectivele, scopurile şi misiunea Asociaţiei şi sunt acceptaţi de organele de conducere. Membrii Asociaţiei beneficiază de toate drepturile, inclusiv dreptul de a vota şi de a fi aleşi în structura de conducere.

 

11.2. Membru de onoare – această calitate poate fi oferită persoanele fizice care au adus/aduc servicii deosebite Asociaţiei pe plan moral şi material şi care au contribuit/contribuie la dezvoltarea proteticii dentare şi maxilo-faciale. Calitatea de membru de onoare se acordă la recomandarea Consiliului Director şi se aprobă de Adunarea Generală. Aprobarea trebuie să fie acordată în unanimitate.  Membrii de onoare beneficiază de toate drepturile acordate membrilor deplini, mai puţin dreptul de vot şi dreptul de a ataca în justiţie hotărârile Asociaţiei. Au dreptul de a fi aleşi în structura de conducere. Dacă sunt aleşi în funcţii de conducere, aceştia dobândesc inclusiv dreptul de vot, având şi calitatea de membru deplin.

 

11.3. Membru corespondent – această calitate se acordă de către Consiliul Director, pe bază de invitaţie transmisă persoanei în cauză. Membrii corespondenţi nu au drept de vot, nu pot fi aleşi în structura organelor de conducere şi nu pot atacata în justiţie hotărârile Asociaţiei, însă pot asista la manifestările ştiinţifice organizate de Asociaţie sau la care aceasta are calitatea de partener, în condiţiile acordate membrilor deplini ai Asociaţiei, având toate celelate drepturi acordate membrilor deplini, inclusiv beneficierea de servicii, reduceri sau alte facilităţi, în condiţiile achitării integrale a cotizaţiei anuale.

 

Art. 12. Drepturi

12.1. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi, în funcție de calitatea acestora (membrii deplini au totalitatea drepturilor):

a)      să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în condiţiile prevederilor prezentului Statut;

b)      să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale;

c)      să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi documentele supuse dezbaterii;

d)     să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale şi să îşi exprime voinţa prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii;

e)      să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea Asociaţiei;

f)       să participe la toate acţiunile organizate de Asociaţie;

g)      să publice materiale ştiinţifice în publicaţiile editate de Asociaţie, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;

h)     să atace în justiţie hotărârile Adunării Generale care încalcă prevederile legale sau ale prezentului Statut;

i)        să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor, să beneficieze de anumite servicii stabilite de Adunarea Generală, reduceri sau alte facilităţi, numai în condiţiile achitării integrale a cotizaţiei.

 

 

Art. 13. Obligaţii

13.1. Toți membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)      să respecte prevederile Statutului şi hotărarile Adunării Generale;

b)      să participe la lucrările Adunării Generale;

c)      să achite în termen cotizaţia ce va fi stabilită prin hotărârea Adunării Generale;

d)     să informeze Asociaţia asupra tuturor problemelor de importanţă deosebită din cadrul domeniului de activitate;

e)      să îşi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

f)       să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor Asociaţiei sau care aduc atingere intereselor generale ale Asociaţiei, sub sancţiunea excluderii imediate;

g)      să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei.

 

Art 14. Pierderea calităţii de membru

14.l. Calitatea de membru se pierde:

–          la cerere;

–          ca urmare a pierderii calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (CMDR);

–          ca urmare a sancţionării disciplinare cu o sancţiune care nu poate face obiectul radierii după trecerea unei perioade de timp, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMDR, rămasă definitivă (care nu a fost infirmată de Comisia Superioară de Disciplină a CMDR sau de către justiţie);

–          prin excludere, ca urmare a deciziei Comitetului Director, când sunt încălcate prevederile Statutului şi ale regulamentelor Asociaţiei, inclusiv:

▪     neplata cotizaţiei timp de un an;

▪     neîndeplinirea obligaţiilor statutare;

▪     desfăşurarea de activităţi ce prejudiciază Asociaţia din punct de vedere moral şi /sau material.

 

 

14.1.1. Pronunţarea unei sancţiuni disciplinare, indiferent de gravitatea acesteia, de către colegiul teritorial din care face parte medicul dentist, membru de onoare al Asociaţiei, rămasă definitivă (care nu a fost infirmată de Comisia Superioară de Disciplină a CMDR sau de către justiţie), duce la pierderea definitivă a calităţii de membru de onoare al Asociaţiei.

 

14.2. Adunarea Generală poate invalida decizia de excludere adoptată de Consiliul Director, în prima şedinţă ulterioară excluderii.

 

14.3. Membrul exclus are drept de apel la Adunarea Generală, care decide în ultima instanţă. Până la data adoptării unei hotărâri în acest sens de către Adunarea Generală, membrul exclus este suspendat.

 

Art. 15.  Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi cu aprobarea Adunării Generale luată la cel puţin 6 luni de la excludere, numai după plata unei taxe de reînscriere al cărui cuantum va fi dublu decât cel al taxei de înscriere.

 

Art. 16. Asociaţii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei, ei rămânând obligaţi să achite cotizaţiile pe tot timpul cât au fost asociaţi.

 

Art. 17. Retragerea benevolă din Asociaţie se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor în baza propunerii făcute de către Consiliul Director.

 

Art. 18. Suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei

18.1. Suspendarea din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România sau pronunţarea unei sancţiuni disciplinare de către colegiul teritorial din care face parte medicul dentist membru al Asociaţiei, rămasă definitivă (care nu a fost infirmată de Comisia Superioară de Disciplină a CMDR sau de către justiţie), duce la suspendarea de drept din calitatea de membru al Asociaţiei, inclusiv din toate funcţiile deţinute în cadrul acesteia, până la încetarea cauzelor suspendării sau a radierii sancţiunii disciplinare şi numai după acceptarea expresă a Consiliului Director care trebuie să se pronunţe asupra cererii de revenire în Asociaţie, motivată în scris, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării.

 

18.2. Necomunicarea de către membrul în cauză a suspendării din CMDR sau a sancţionării disciplinare reprezintă cauză de excludere imediată din Asociaţie, fără posibilitatea de a solicita reînscrierea.

 

18.3. Sancţionarea disciplinară cu o sancţiune care nu poate fi radiată după trecerea unei perioade de timp, în condiţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMDR are ca rezultat excluderea de drept din Asociaţie.

 

CAPITOLUL V

ORGANELE PE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI

 

Art. 18. Organele de conducere

18.1. Asociaţia are următoarele organe de conducere:

a)      Adunarea Generală;

b)      Consiliul Director;

c)      Cenzorul/Comisia de Cenzori.

 

Art. 19. Adunarea Generală

19.1. Adunarea Generală este principalul organ de conducere al Asociaţiei şi este alcătuită din totalitatea membrilor cu drept de vot; fiecare membru deplin dispune de câte un vot.

 

19.2. Dreptul de vot se poate exercita şi prin reprezentare de către un alt membru deplin, caz în care este necesar un mandat scris sub semnătură privată. Un membru nu poate reprezenta mai mult de alţi 5 membri.

 

19.3.  Adunarea Generală se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei şi se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, şi de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi  a Cenzorului/Comisiei de Cenzori. Data, locul şi ordinea de zi vor fi transmise prin corespondenţă, fax sau e-mail, în oricare dintre aceste modalităţi ori o combinaţie a acestora, cu cel puţin 15 de zile înainte de termenul stabilit.

 

19.4. Adunarea Generală poate fi convocată şi la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor cu drept de vot.

 

19.5. Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele în funcţie al Asociaţiei sau de către unul dintre membrii Consiliului Director delegat în scris de către Preşedintele în funcţie al Asociaţiei.

 

19.6. Adunarea Generală se va ţine în locul anunţat de Asociaţie şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi (jumătate plus unu) din numărul total de membri prezenţi, dacă prin convocator nu se menţionează altfel.

 

19.7. Modalitatea de exprimare a votului se hotărăşte de Adunarea Generală, votul putând fi deschis sau închis (secret).

 

19.8. Membrul Asociaţiei care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

 

19.9. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a)      stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b)      aprobă planurile şi programele de activităţi şi de dezvoltare ale Asociaţiei;

c)      alege şi revocă Preşedintele Asociaţiei şi membrii Consiliului Director;

d)     alege şi revocă Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori;         

e)      aprobă excluderea de membri;

f)       stabileşte nivelul taxei de înscriere şi al cotizaţiei anuale;

g)      analizează raportul Consiliului Director;

h)     analizează raportul Secretarului;

i)        aprobă raportul Cenzorului sau, după caz, al Comisiei de Cenzori;

j)        discută, aprobă şi modifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs şi încheierea exerciţiului financiar pe anul precedent:

k)      hotărăşte modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

l)        aproba înfiinţarea de societăţi comerciale şi înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei;

m)   fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs a membrilor Consiliului Director, a Cenzorului/Comisiei de Cenzori;

n)     hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

 • o)      hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea Asociaţiei prevăzute în lege sau Statut.

 

19.10. La fiecare sesiune a Adunării Generale Secretarul Asociaţiei în funcţie va întocmi procesul-verbal, ce va fi semnat de cel care a prezidat şedinţa şi Secretar.

 

Art. 20. Consiliul Director

20.1. Consiliul Director este organul de reprezentare generală a Asociaţiei şi asigură conducerea activităţii curente între Adunările Generale. Consiliul Director poate adopta un Regulament de funcționare propriu.

 

20.2. Consiliul Director se întruneşte de o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Secretarului, cu un anunţ prealabil de cel puţin 5 (cinci) zile şi, ori de câte ori este necesar, la iniţiativa Preşedintelui sau a cel puţin 2 (doi) dintre membri Consiliului. Obligatoriu, Consiliul Director se întrunește cu cel puțin 15 zile înainte de desfășurarea Adunării Generale.

 

20.3.  Consiliul Director este ales prin vot deschis de către Adunarea Generală, pentru un mandat de 1 an, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.

 

20.4. Consiliul Director este compus din 7 membri, după cum urmează:

a)      Preşedinte (preşedintele în funcţie);

b)      Viitor Preşedinte (preşedinte care va ocupa această funcţie peste 1 an);

c)      Fost Preşedinte (preşedinte al cărui mandat s-a încheiat înainte de mandatul preşedintelui în funcţie);

d)     3 Vicepreşedinţi;

e)      Secretar.

 

20.5. Membrii primului Consiliu Director vor fi numiţi prin Actul constitutiv pentru primul mandat, inclusiv Preşedintele care va ocupa aceasta funcţie peste un an, cât şi cel care va ocupa această funcţie peste 2 ani de la momentul constituirii, apoi membrii Consiliului Director vor fi aleşi prin votul general al membrilor Asociaţiei cu drept de vot, conform prevederilor prezentului Statut.

 

20.5.1. Nominalizările pentru viitorul Preşedinte ales vor fi făcute în scris de 4 membri şi vor fi trimise către Secretar cu cel puţin 2 luni înainte de Adunarea Generală.

 

20.5.2. Nominalizaţii trebuie să îşi exprime în scris acordul expres de a ocupa funcţia de Preşedinte. Candidaturile celor nominalizaţi vor fi luate în discuţie la şedinţa Consiliului Director ce precede  Adunarea Generală, şedinţă în care Consiliul Director va desemna candidaţii eligibili. Consiliul Director nu este obligat să aleagă ca eligibili acei candidaţi despre care consideră că nu sunt încă suficient de merituoşi pentru a ocupa funcţia de Preşedinte al Asociaţiei. Numele candidaţilor desemnaţi ca eligibili vor fi anunţate la Adunarea Generală.

 

20.5.2.1. Dacă nicio nominalizare nu este primită de Consiliul Director, Consiliul poate face recomandări pentru funcţiile de viitori Preşedinţi, însă decizia membrilor prezenţi la şedinţa Consiliului trebuie să fie unanimă, iar nominalizaţii trebuie să îşi exprime în scris acordul expres de a ocupa aceste funcţii. Nu se va lua în considerare numirea de viitori Preşedinţi pentru o perioadă mai mare de 1 an de la data Adunării Generale curente. Mandatul preşedinţilor nu poate fi consecutiv reînnoit în aceeaşi calitate.

 

20.5.3. Nominalizările pentru ocuparea posturilor de Vicepreşedinţi vor fi transmise Secretarului. Nominalizaţii trebuie să fie membri ai Asociaţiei şi vor trebui să confirme în scris (sau prin e-mail urmat de o scrisoare semnată de aceştia) cu cel puţin 3 luni înainte de şedinţa Consiliului Director ce precede Adunarea Generală. Dacă vor fi primite mai multe nominalizări, Consiliul Director va decide candidatul eligibil, prin balotaj dacă este nevoie.

 

20.5.3.1. Dacă nicio nominalizare nu este primită de Secretar înainte de Adunarea Generală, membrii Consiliului Director pot efectua ei însăşi nominalizări la şedinţa Consiliului Director ce precede Adunarea Generală. Nominalizaţii trebuie să îşi exprime în scris acordul expres de a ocupa această funcţie înante de alegerea lor de către Adunarea Generală. Mandatul Vicepreşedinţilor nu poate fi reînnoit mai mult de 3 ani consecutiv.

 

20.5.4. Nominalizările pentru funcţia de Secretar vor fi făcute în scris. Mandatul Secretarului poate fi reînnoit cel mult 6 ani consecutiv.

 

20.6. Din Consiliul Director poate fi exclus oricare din membrii săi care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive sau care aduce grave deservicii Asociaţiei, ori se află într-o stare de incompatibilitate cu interesele şi onoarea Asociaţiei. Starea de incompatibilitate se constată de către Consiliul Director.

 

20.6.1. În cazul excluderii unui membru, Consiliul poate alege un altul, care va fi validat la prima Adunare Generală.

 

20.6.2. Adunarea Generală trebuie să valideze excluderea unui membru al Consiliului Director în cel mult 45 de zile de la data adoptării unei astfel de decizii de către Consiliul Director.

 

20.7.  Consiliul Director ia hotărâri valabile dacă sunt prezenţi cel puţin trei dintre membrii săi plus Preşedintele în funcţie, cu votul majorităţii simple din numărul total al membrilor prezenţi, iar hotărârile se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii prezenţi. În caz de paritate a voturilor, votul Preşedintelui în funcţie este decisiv.

 

20.8. În caz de vacanţă al unuia dintre posturile din Consiliul Director ca urmare a demisiei, suspendării, excluderii, decesului unuia dintre membrii acestuia, atribuţiile celui în cauză vor fi delegate către un alt membru al Consiliului, ales unanim de ceilalţi membrii, până când Adunarea Generală va alege un nou membru cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.

 

20.9. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a)      decide cuantumul şi condiţiile de colectare a taxelor de înscriere/reînscriere/cotizaţiilor anuale, ale taxelor de participare;

b)      păstrează bunurile Asociaţiei în siguranţă şi transparentă gestiune;

c)      administrează cotizaţiile, fondurile şi bunurile Asociaţiei în conformitate cu Statutul;

d)     administrează fondurile necesare pentru funcţionarea şi îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei în conformitate cu Statutul;

e)      prezintă Adunării Generale proiectul programului de activităţi al Asociaţiei;

f)       asigură îndeplinirea programului de activităţi;

g)      stabileşte colaborări cu instituţii şi organizaţii profesionale din ţară şi străinătate (cu respectarea prevederilor de la Art. 7) în domenii de interes comun;

h)     prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

i)        împuterniceşte Preşedintele în funcţie să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei şi să reprezinte Asociaţia în relaţia cu alte asociaţii, instituţii;

j)        îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 21. Preşedintele în funcţie

21.1. Preşedintele în funcţie al Asociaţiei are rol executiv şi reprezentativ, asigurând şi răspunzând de îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi a deciziilor Consiliului Director.

 

21.2. Preşedintele în funcţie este ales pe o perioada de 1 an, fără ca mandatul să poată fi reînnoit consecutiv. Preşedintele Asociaţiei în funcţie este şi preşedintele Consiliului Director.

 

21.3. Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii:

a)      reprezintă Asociaţia în relaţia cu alte asociaţii şi instituţii în domenii de interes pentru Asociaţie;

b)      încheie acte juridice în numele Asociaţiei;

c)      asigură conducerea operativă a Asociaţiei;

d)     prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Consiliului Director;

e)      reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;

f)       semnează principalele documente (documentele contabile, corespondenţa şi carnetele de membru al Asociaţiei etc.);

g)      urmăreşte respectarea prevederilor Statutului şi a celorlalte dispoziţii legale.

 

21.4. Președinți viitori sau foștii președinți îndeplinesc atribuțiile stabilite prin Regulamentul de funcționare al Consiliului Director.

 

Art. 22. Vicepreședinții

22.1. Îndeplinesc sarcinile de ordin executiv stabilite de Consiliul Director la propunerea Preşedintelui în funcție, precum și orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Președintele în funcție sau prin Regulamentul de funcționare al Consiliului Director.

 

22.2. În absenţa Preşedintelui în funcție, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de Vicepreşedintele desemnat, dacă Președintele nu hotărește altfel.

 

Art. 23. Secretarul

23.1. Secretarul Asociaţiei are, în principal, următoarele atribuţii:

a)      convoacă organele de conducere pentru şedinţele stabilite şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţei;

b)      ţine evidenţa membrilor Asociaţiei şi corespondenţa cu aceştia;

c)      va fi pe tot mandatul său responsabil de operaţiunile cotidiene şi implementarea programelor sau politicilor Asociaţiei, în conformitate cu deciziile luate de Consiliul Director. Secretarul va raporta direct către Preşedinte.

 

23.2. Alte atribuţii ale Secretarului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Consiliului Director.

 

Art. 24. Cenzorul/Comisia de Cenzori

24.1. Controlul activităţii economico-financiare a Asociaţiei este realizată de un Cenzor, iar în cazul în care Asociaţia va depăşi numărul de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intem se va exercita de către o Comisie de Cenzori formată din 3 (trei) membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

 

24.2. Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori, nu pot exercita funcţii de conducere executive în cadrul Asociaţiei şi are/au atribuţii conforme legislaţiei în materie pentru cenzori.

 

24.3. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, va prezenta anual raportul asupra activităţii financiare a Asociaţiei.

 

24.4. În realizarea competenţei sale, Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori:

a)      verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b)      întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliul Director;

c)      poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d)     îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut sau stabilite de Consiliul Director.

 

24.5. Mandatul Cenzorului/Comisiei de Cenzori este de 3 ani.

 

24.6. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Consiliul Director. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

 

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

Art. 25. Dizolvarea

25.1. Asociaţia îşi pierde calitatea de persoană juridică şi prin dizolvare, astfel:

–          prin hotărârea instanţelor judecătoreşti, în condiţiile prevederilor din legislaţia în vigoare;

–          prin hotărârea adunării generale.

 

Art. 26. Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în urmatoarele cazuri:

–          prin decizia Asociaţiei, atunci când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea;

–          când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;

–          când Asociaţia, din cauză de insolvabilitate, nu îşi mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze;

–          când organele de administraţie şi control nu mai pot fi constituite, în conformitate cu Statutul Asociaţiei;

–          când numărul asociaţilor a scăzut sub limita fixată de lege;

–          prin hotărâre judecătorească;

–          când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

–          când Asociaţia urmareşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

 

Art. 27. Lichidarea

27.1. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea Generală, în cazul lichidării hotărâte de Adunarea Generală.

 

27.2. Procedura lichidării este cea prevăzută de lege.

 

Art. 28. Destinaţia bunurilor

28.1. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 

28.2.  Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, aceasta hotărâre luându-se în ultima ședință a Adunării Generale, ședință în care s-a hotărât şi lichidarea Asociației.

 

28.3. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile de mai sus, precum şi în cazul în care Statutul Asociaţiei nu mai prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa judecătorească competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. Aceste dispoziţii se aplică şi în situaţia în care Adunarea Generală, nu poate decide, în şedinţa în care a hotârât lichidarea Asociaţiei, persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător către care urmează să se transmită bunurile rămase în urma lichidării.

 

28.4.  Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

 

CAPITOUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 29. Asociaţia are ştampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la Asociaţie.

 

Art. 30. Asociaţia are dreptul de a avea însemne proprii (emblemă, insignă, drapel). Membrii Asociaţiei au obligatia de a purta deschis însemnele stabilite de Adunarea Generală. Defăimarea însemnelor organizaţiei de catre un membru atrage excluderea acestuia din Asociaţie.

 

Art. 31. Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă şi a discriminarilor de orice fel. Asociația va milita în condițiile legii contra tuturor manifestărilor ce aduc atingerea demnității și libertații omului.

 

Art. 32. Cheltuielile de constituire vor fi preluate de catre Asociaţie în contul său.

 

Art. 33.  Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generală, fiind semnat şi aprobat de membrii fondatori.

 

 Art. 34. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţii.

 

Redactat şi editat, azi, data atestării, la S.C.A. NEAMȚU ȘI ASOCIAȚII, în 7 (şapte) exemplare din care s-au eliberat părţilor 6 (şase) exemplare.

 

 

 

ASOCIAŢI FONDATORI,

main image

Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilo-Facială

Înțelepciunea stăpânește intuiția, răbdarea, îndemânarea, care,
la rândul lor, generează lumină interioară.